Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy klubu

20. 12. 2010

Stanovy KFV ROUB VÍTKOVICE

I. Základní ustanovení

 KFV ROUB VÍTKOVICE (dále jen klub), je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje členy, kteří přijali tento název a symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

 Klub působí zejména na území města Ostravy, ve kterém má svoje sídlo. Vzhledem k zapojování svých členů do akcí českých sportovních a tělovýchovných svazů, je klub organizací s působením na celém území České republiky.

  II. Poslání a úkoly

 Klub zabezpečuje v souladu se svými zájmy vlastní tělovýchovný a sportovní proces. Usiluje o tělesný rozvoj svých členů i jejich rodinných příslušníků. K dosažení těchto cílů plní v rámci daných podmínek tyto úkoly:

- vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci a rozvoj futsalu, získávat pro tuto činnost další zájemce

- pečovat a zvyšovat sportovní výkonnost členů

- vést členy k dodržování zdravotnických zásad

- rozvíjet v souladu se svými zájmy a potřebami různé formy kulturní a společenské činnosti

- zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vést členy k ochraně veškerého majetku, který je v jejich vlastnictví nebo užívání

- budovat, provozovat a udržovat svá tělovýchovná a jiná zařízení, vytvářet vlastní materiální podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost

Klub spolupracuje při plnění svých úkolů se všemi sportovními a tělovýchovnými organizacemi.

 Je nepolitickou společenskou organizací, působení politických stran nebo prosazování jejich politických programů je u ní nepřípustné.

III. Členství, práva a povinnosti členů

a) Členství: Řádným členem klubu se může stát každý občan České republiky, který podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly. Členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.

b) Základní práva člena klubu: Účastnit se podle svých zájmů a schopností sportovního, kulturního a společenského života podle stanov klubu, uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů klubu, vznášet své vlastní dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci klubu, požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů klubu, účastnit se jednání orgánu klubu, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování, volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů klubu.

c) Základní povinnosti člena klubu: Plnit svědomitě úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a z přijatých usnesení orgánů klubu, uvědoměle udržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu mezi členy, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánu klubu, šetřit a chránit majetek, který slouží klubu k zabezpečování jeho činnosti, platit řádně a včas členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím a činností klubu.

Členství zaniká:

 - zrušením (vystoupením z rozhodnutí člena)

 - vyškrtnutím (pro neplnění základních povinností)

 - vyloučením (pro zvlášť závažná provinění)

 - úmrtím člena nebo zánikem klubu

IV. Další ustanovení

 Vrcholným orgánem klubu je valná hromada, která se svolává nejméně 1x ročně. Valnou hromadu tvoří členstvo klubu. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny. Valná hromada volí výbor klubu, který je valné hromadě za svoji činnost odpovědný.

 Výkonný výbor řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami, schází se podle schváleného plánu práce, nejméně 1x měsíčně. V čele výkonného výboru stojí předseda, který odpovídá za organizaci práce výkonného výboru.

 Kontrolní komise je voleným orgánem valné hromady pro provádění kontroly všech operací uskutečňovaných v rámci klubu. Každý člen je povinen na požádání kontrolní komise poskytnout pravdivé a úplné informace. S výsledky svých kontrolních činností seznamuje komise především výkonný výbor klubu. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je povinností komise na to upozornit příslušné orgány.

V. Právní postavení klubu

 Klub je samostatnou a nezávislou společenskou organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. Klub může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.

 Statutárním orgánem je výkonný výbor, který jedná zpravidla prostřednictvím předsedy, či jiného výborem pověřeného člena výkonného výboru. K vyřizování objednávek či jiných forem závazků likvidovaných přes běžný účet klubu je nutný podpis hospodáře klubu.

 Zdroje majetku: Příspěvky a poplatky členů, příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně-společenské činnosti, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, příspěvky a podpory jiných organizací a jednotlivců, dary.

VI. Závěrečné ustanovení

 Sdružení vzniká registrací (§6 odst.1 zákona č. 83/1990Sb., O sdružování občanů). Změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady.

 Ke dni registrace neměl klub doposud povolené hospodářské činnosti, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela novou společenskou sportovní organizaci, která o povolení jednotlivých hospodářských činností žádá při rozvoji své sportovní činnosti.

Klub je registrován u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/54534/03-R

IČO 26634813

Sportovní registrační číslo 707903