Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy KFV Roub Vítkovice (2015)

6. 5. 2015

Jelikož došlo k přeměně občanských sdružení na spolky 1. ledna 2014 a to automaticky, je potřeba přizpůsobit stanovy novým podmínkám. Zákon akorát stanoví tříletou dobu na to, aby si spolky upravily stanovy podle pravidel NOZ (nového občanského zákoníku). K souladu by tedy mělo dojít do 1. ledna roku 2017. Co se týče rejstříkových údajů, tak ty byly postupně na základě podkladů Ministerstvem vnitra předány Ministerstvu spravedlnosti, které je zavedlo do nového spolkového rejstříku. Valná hromada v sobotu 2.května 2015 schválila níže uvedené nové stanovy našeho klubu (nově "zapsaného spolku" - z.s.).

 

S T A N O V Y

KFV Roub Vítkovice, z.s.

I.

Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem KFV Roub Vítkovice, z.s. (dále jen KFV) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.
 2. Sídlem KFV je: Hornická 50, 702 00 Ostrava
 3. KFV je přiděleno IČ: 26634813

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 

 1. Základním účelem a hlavní činností KFV je :
 • vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti
 • vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro své členstvo i zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 • provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení užívaných,
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 • pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
 • spravovat vlastní majetek.
 1. KFV může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

 

III.

Orgány KFV

Orgány KFV jsou:

 • valná hromada jako orgán nejvyšší,
 • výbor jako orgán výkonný,
 • předseda jako orgán statutární,
 • kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

 1. Valná hromada.
 • Valná hromada je nejvyšším orgánem KFV. Valná hromada je složena z členstva nebo ze zvolených zástupců týmů (dále jen účastníci valné hromady).
 • Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na oficiálních webových stránkách klubu KFV.
 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
 • Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 • Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení KFV s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky KFV; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,

c) volba a odvolání členů výboru,

d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

e) schválení výsledku hospodaření,

f) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,

g) projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,

h) rozhodování o dispozicích s majetkem KFV,

i) určení hlavních směrů činnosti KFV,

j) schvalování vnitřních předpisů KFV.

 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 • K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných.

To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně KFV nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 • Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda nebo pověřený člen výboru.
 • Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis je uložen v sídle KFV.

 

 1. Výbor
 • Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti KFV v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Členy výboru volí valná hromada z přihlášených kandidátů.
 • Výbor má min. 3 členy. Valná hromada se může usnést na počtu vyšším, vždy však lichém.
 • Funkční období členů výboru je jednoleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak výbor pracuje ve zmenšeném počtu. V případě nerozhodného výsledku hlasování má rozhodující hlas předseda klubu.
 • Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže.
 • Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
 • Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů KFV.
 • Výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

           b) organizuje a řídí činnost KFV,

        c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy KFV, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

           d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

           e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku KFV,

            f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

          g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

 1. Předseda

 

 • Předseda je statutárním orgánem KFV. Předseda zastupuje samostatně KFV, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje KFV v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit KFV škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 • Předseda podepisuje za KFV tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu KFV připojí svůj podpis.
 • Jménem KFV může samostatně jednat a zastupovat jako statutární orgán samostatně i místopředseda.
 • Funkční období předsedy je jednoleté.

 

 1. Kontrolní komise
 • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti KFV řádně vedeny a vykonává-li KFV činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy KFV.
 • Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani člena výboru.
 • Funkční období členů kontrolní komise je jednoleté.
 • Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům KFV a členským subjektům KFV.
 • Kontrolní činnost provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů KFV, České unie sportu či členstva KFV. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů KFV vysvětlení k dané záležitosti.
 • Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření KFV,

         b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak KFV, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím KFV či prostřednictvím České unie sportu,

         c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty KFV.

 

 • Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

 

IV.

Členství

 

 1. Druhy členství
 • Členství v KFV je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 • Členství se rozlišuje na:
 • řádné
 • hostování
 • přidružené

 

 1. Řádné členství

Řádným členem KFV se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem hlavní činnosti KFV a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy KFV.

O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství.

 

 1. Hostování

Hostování je člen klubu, který má registraci FAČR u jiného klubu než KFV.

 

 1. Přidružené členství

Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti KFV a přispívat k  naplnění jeho účelu.

O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

 1. KFV vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
 2. Údaje o členech KFV mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností KFV vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v KFV podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

 

 1. Členská práva a povinnosti

Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 • Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti KFV
 2. být informován o činnosti KFV
 3. za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení KFV,
 4. za stanovených podmínek využívat služeb KFV,
 5. účastnit se jednání orgánů KFV, jedná-li se o  činnost či jednání daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství
 • Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení KFV,
 2. účastnit se jednání VH a hlasovat o jejich rozhodnutí, a to podle principu ustavení VH buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na VH až po dovršení 18-ti let
 3. volit do všech volených orgánů KFV za podmínek dle těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18-ti let
 4. být informován o činnosti KFV,
 5. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti KFV.
 • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti KFV,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy KFV a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů KFV,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží KFV k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno KFV.
 • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v KFV, pokud o tom příslušný orgán KFV podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

 1. Zánik členství
 • Členství v KFV zaniká:
 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů KFV, usnesení a rozhodnutí orgánů KFV nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem KFV bez právního nástupce.

Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v KFV, je povinen vypořádat své závazky vůči KFV.

 • Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení sdělí vyloučenému členovi výbor.

Člen může do patnácti dnů od sdělení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal výbor KFV.

Výbor po přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Majetek  a hospodaření

 

 1. Zdrojem majetku KFV jsou zejména:

 

 • členské příspěvky,
 • příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 • příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 • příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 • dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 • dary.

 

 1. Majetek KFV je ve vlastnictví KFV jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 2. V případě zrušení KFV bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. O způsobu likvidace rozhodne výbor. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu KFV.
 3. Jestliže KFV obdrželo účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Valná hromada KFV zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

 

 • Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou KFV dne 2.5.2015.