Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodika vyplňování zápisu o utkání

26. 5. 2013

 Metodika vyplňování Zápisu o utkání

 

1)      Všeobecné údaje o Zápise o utkání:

·        Zápis o utkání (dále jen Zápis) se strojem, či na počítači vyplněnými základními údaji o utkání, které rozhodčí zná, předkládá k vyplnění před utkáním hlavní rozhodčí vedoucímu domácího družstva.

·        2.rozhodčí, delegát a pořádající oddíl jsou povinni mít vždy k dispozici rezervní (čistý) formulář Zápisu.

·        Zápis vyplňuje jako první pořádající oddíl na PC, strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Pak jej předá k vyplnění vedoucímu hostujícího družstva.

·        Pokud není na utkání přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou kapitáni povinni dohodnout se na laickém (oddílovém) rozhodčím.V případě,že se nedohodnou, rozhodne se o laickém rozhodčím losem. Dohoda nebo výsledek losování musí být uvedena do Zápisu a podepíší ji kapitáni před utkáním.  

·        v utkáních, ve kterých je kapitán mladší než 18 let, podepisuje vše, co podepisuje kapitán, také vedoucí družstva

·        pokud je v Zápise některý údaj uveden nesprávně, je možné jej opravit škrtnutím a uvedením důvodu provedené změny. Je zakázáno používat ke změně údajů „bělítko“

·        Kluby celostátních soutěží futsalu jsou povinny uvádět do zápisu o utkání ID svých členů (platí pro hráče, realizační tým – osoby přítomné na lavičce náhradníků a pro pořádající klub navíc i hlavního pořadatele a časoměřiče).

·        Do Zápisu o utkání musí být zapsáni pouze hráči a členové realizačních týmů, kteří jsou na utkání přítomni. Dodatečné dopisování hráčů v průběhu utkání je možné v souladu s čl.15, odst.4 tohoto RMS. V případě uvedení nepřítomných hráčů do Zápisu o utkání musí tuto skutečnost do zápisu rozhodčí uvést.  

2)      Vyplnění Zápisu před utkáním a v průběhu utkání:

Zápis vyplňuje čitelně vedoucí mužstva na PC, strojem či hůlkovým písmem tak, že:

·        brankář je v Zápise, v sestavě mužstva, uveden vždy na prvním řádku a je bez označení

·        náhradní brankář je označen písmeny „NB“

·        kapitán je označen písmenem K v kroužku

·        v případě, že kapitán utkání nedohraje /definitivně odstoupí ze hry, je zástupce kapitána označen písmeny ZK v kroužku

·        hráč z B družstva je označen „B“

·        hráč mladší než 21 let je označen „21“

·        cizinec ze zemí mimo EU je označen „CIZ“

·        pokud hráč startuje na náhradní doklad,musí být v Zápise na přední straně uvedeno za jeho jménem jeho rodné číslo. Prohlášení o tom,že hráč je v klubu řádně registrován podepisují: kapitán, vedoucí družstva a trenér

·        obě mužstva předloží vyplněný Zápis rozhodčím společně se soupiskami nejpozději 20 min. před úředním začátkem utkání, v TV utkání a v utkání play-off 30 min. před začátkem utkání

·        oba kapitáni podepíší správnost údajů v Zápise v kabině rozhodčích 5 – 10 min. před začátkem utkání, dle pokynu rozhodčích.(Potvrzují oprávněnost svých hráčů startovat v utkání).

·        údaje, uvedené v Zápise si před utkáním mohou opsat kapitáni nebo vedoucí mužstev

Kromě sestav mužstev, které píše do Zápisu vedoucí mužstva, můhou do Zápisu psát pouze tyto osoby:

Hlavní rozhodčí

·        námitky kapitánů

·        udělení ŽK a ČK s uvedením důvodu

·        důvody zahájení utkání v čekací a po čekací době

·        závady na hrací ploše

·        přestupky hráčů, funkcionářů, diváků a ostatních účastníků utkání dle sdělení delegáta, které jsou disciplinárním proviněním a které rozhodčí nemohli vidět

·        ostatní údaje dle Pravidel, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží

Jiné osoby

·        Lékař údaje o druhu zranění hráčů

·        Hráče, který doplňuje družstvo v průběhu utkání, dopíše do Zápisu kapitán nebo vedoucí mužstva u stolku časoměřiče v přerušené hře, ještě před nástupem tohoto hráče na hrací plochu.

·        Doplnit, případně opravit údaje o sestavě družstva v Zápise je oprávněn kapitán nebo vedoucí mužstva

·        Pokud byla při kontrole totožnosti a proti startu soupeřova hráče vznesena námitka, rozhodčí ji poznamená do Zápisu a kapitán ji podepíše

·        Pokud byla proti startu hráče vznesena námitka a identifikaci provádí rozhodčí, podepisují zjištěné údaje do Zápisu : kontrolovaný hráč /hráči/,  kapitán a vedoucí družstva

3)      Vyplňování Zápisu po utkání:

·        Po utkání podepisuje kapitán mužstva správnost údajů, uvedených v Zápise na přední straně (výsledek utkání, udělení ŽK , ČK, vykázání funkcionáře z lavičky náhradníků, případně další údaje dle Pravidel futsalu, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží).Pokud se výše uvedené údaje nevejdou na přední stranu Zápisu, je možné je uvést na zadní stranu a i tam je musí kapitán podepsat.

·        Do doby podepsání Zápisu po utkání má kapitán možnost uplatnit námitku dle ustanovení Pravidel futsalu, případně nahlásit zranění hráčů. Kapitán námitku sdělí hlavnímu rozhodčímu, který ji musí uvést do Zápisu a kapitán ji podepíše.

·        Kapitán je povinen podepsat popis přestupků a totožnost vyloučených hráčů nebo vykázaných funkcionářů svého mužstva. Pokud to odmítne, rozhodčí tuto skutečnost popíše v Zápisu o utkání, který zašle do 24 hodin doporučeně řídícímu orgánu.           

Provinění hráčů pro disciplinární řízení si může po utkání ze Zápisu opsat kapitán nebo vedoucí družstva.

4)      Upozornění:

·        nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí nebo delegát svazu,odpovídá za včasné odeslání Zápisu řídícímu orgánu ( do 24 hodin doporučenou poštou) pořádající oddíl.

·        pokud nemůže být utkání sehráno, nebo dokončeno bez viny některého družstva, podepisují dohodu o náhradním termínu v Zápise o utkání kapitáni a vedoucí obou družstev. Stejným způsobem v Zápise podepíší i nedohodu na novém termínu utkání.