Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR - osobní údaje

14. 10. 2018

gdpr-ready2017.pngNáš klub používá pro GDPR formuláře dodané z Ostravské tělovýchovné unie. Členové  klubu je vyplňují a podepisují, u členů mladších 15-ti let je potřeba podpisu zákonného zástupce. Níže je zveřejněn text z tohoto formuláře ...

 

 

 

lNFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařizení") jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen ,,správce"), KFV ROUB VÍTKOVICE, z.s. je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen ,,ZOPS") zpracovávat moje:
1) jméno a příjmení
2) datum narození
3) adresu místa pobytu
4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanstvi

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst.6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence čIenské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

. příslušnému sportovnímu svazu,

. příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

. výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen ,,ČUS"),

. příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

. vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

. identifikace na soutěžích,

. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, pism. a) Nařizení zpracoval správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem

. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

. prezentace na webu,

. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, lnstagram, Twitter apod.),

. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.


Dále souhlasím, aby správce zpracoval i mé:
1) telefonní číslo,
2) e-mail,
3) rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován).

Souhlasím, aby správce předal osobní údaje těmto zpracovatelům:

. příslušnému sportovnímu svazu,

. příslušnému okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

. výkonnému výboru ČUS,

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

. mít přístup ke svým osobním údajúm (dle čl.15 Nařízení),

. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

. odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

. podat proti správci údajů stížnost podle čl.77 Nařizení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Dne

Jméno a Příjmení

Podpis

(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

. žlutě označené vyplnit !!!